Aktuální anketa:Postní almužna 2012

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.

Postní almužna je jedním ze způsobů, jak prohloubit prožívání postní doby. Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Právě během této doby mají věřící možnost návratu ke starobylé postní tradici - almužně. To, co si odepřou, mohou v peněžní formě přispět potřebným.
postní schránka Od začátku postní doby (22.února) jsou v kostelích k dispozici malé papírové schránky „postničky“, do kterých se vkládá obnos přibližně ve výši ceny odřeknutého požitku – za sladkosti, kouření, alkohol, kávu, zábavu, internet či jakýkoliv jiný zbytný luxus. Do schránek je možné vložit i lísteček s modlitbou, prosbou. Za vyslyšení těchto proseb se budou zaměstnanci Charity Zábřeh modlit ve velikonoční době.
Na konci postní doby se pak rodiny rozhodnou, ve prospěch které cílové skupiny (děti, senioři, lidé bez domova, atd.) by chtěli odložené prostředky věnovat, a tu pak zatrhnou na spodní straně „postničky“. Schránky pak lidé z olomoucké arcidiecéze odevzdají ve svých farních kostelech na Květnou neděli 1. dubna. Dary z „postniček“ církev použije prostřednictvím Charity nebo přímo farnosti na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitativních projektů. Postní almužna se v roce 2012 koná již po čtvrté a během předchozích let byly díky ní podpořeny stovky konkrétních potřebných lidí a charitních projektů.
Charitou Zábřeh budou ušetřené peníze použity na stipendijní fond, který je určen pro školní a volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabších rodin, případně dle dalších došlých námětů. Stipendijní fond byl vytvořen po domluvě s kněžími zábřežského děkanátu při prvním konání Postní almužny v roce 2009. Od té doby z něho bylo pomoženo více než sedmdesáti dětem.
Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.
Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný….Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“, tato slova sv. Petra Chrysologa ať nás provázejí po celou postní dobu. Charita Česká republika o Postní almužně informuje na webu www.postnialmuzna.cz .
„Pokání postní doby nemá být jen vnitřní a individuální, ale také zevní a společenské.“ říká druhý Vatikánský koncil. Křesťanská tradice spojuje půst, almužnu a modlitbu. Postní střídmostí si odříkáme větší či menší zbytnosti- tak posilujeme naši vůli. Almužnou se podobáme Kristu, když se dělíme s tím, kdo nemá a potřebuje. A modlitbou si znovu uvědomujeme svou hříšnost, slabost i to, že sami se změnit nedokážeme. Smysl postní almužny je tedy dvojí, pomáhá žít pro Boha a pomáhá těm, kteří trpí tělesnou i duchovní nouzí. Postní almužna je projevem lásky.
Papírové schránky „postničky“ s almužnami donesou věřící ke konci postu zpět do kostela. Sběr schránek probíhá na Květnou neděli, ale kdo nestihne či zapomene v tomto termínu, může ji přinést až do kostela i následující neděli (8.4.), případně v průběhu celého Pašijového týdne (2.- 6.4.) na Recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15).
Na spodní straně lze vyznačit, na jaký účel chcete její obsah věnovat. Můžete do ní vhodit i lísteček s modlitbou, prosbou. Za vyslyšení těchto proseb se budou zaměstnanci Charity Zábřeh modlit ve velikonoční době.
Markéta Horáková, pastorační asistentka

Postní almužna 2011

Nacházíme se před branami doby postní. Ta je pro křesťana dobou příprav na Velikonoce, ve které si má prohloubit svůj vztah k Bohu i k bližním skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Právě půst je výrazem odhodlání změnit své jednání, špatné postoje; vyjít ze svého sobectví. Půst je o „odumírání“ zakořeněným zlozvykům. Musí to však vždy být odříkání si z podstatného důvodu – z lásky ke Kristu.
Jednou ze starobylých možností, jak se něčeho konkrétního zřeknout ve prospěch druhých, je postní almužna. Chceme ji v této naší době znovuobnovit. Jako nástroj hlubšího prožívání postní doby v našich rodinách bude všem věřícím v našem zábřežském děkanátu o Popeleční středě nebo o 1. neděli postní v kostele nabídnuta postní schránka s letáčkem.
Postní schránka slouží ke střádání peněz, které jsme během doby postní svým sebezáporem ušetřili. Například když omezíme spotřebu jídla, sladkostí, alkoholu, cigaret, kávy, benzínu, ... Učíme se žít skromněji navzdory trendu celé okolní společnosti, které vládne konzum. Ušetřené peníze přitom můžeme vhodit do schránky, kterou pak na Květnou neděli vrátíme do kostela. Peníze následně použije církev prostřednictvím Charity ve prospěch potřebným.
Postní almužna není ani další sbírkou v pořadí a ani nechce brát farnostem peníze věřících, které jsou potřebné na nezbytné opravy či provoz kostela. Do postní schránky tedy prosím vhoďte jen to, co ušetříte na svých (zlo)zvycích a spotřebě domácnosti. Nejde tu v žádném případě o množství sesbíraných peněz, ale o kvalitu prožívání nadcházející doby, které je schránka praktickou připomínkou. (Jiří Karger, ředitel CHZ)

Postní almužna je tedy dobrovolná a praktická aktivita věřících, kteří to, co si v postní době odřekli, věnovali v peněžité podobě prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.

postní schránka

Z tiskové zprávy ČBK: Letošní postní dobu pro katolické věřící opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná již od roku 2009 z pověření z pověření České biskupské konference.
Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček (papírových postních pokladniček). Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl.
Pastorační akce byla zahájena na Popeleční středu (9. března), nebo zejména pak na 1. neděli postní (13. března 2011), a potrvá až dokonce postního období. Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Sběr schránek proběhne na Květnou neděli (17. dubna 2011).
Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.
Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

Více informací lze najít na speciálním webu celé akce www.postnialmuzna.cz, výtěžek z "postniček" farností oblasti děkanátu Zábřeh bude (pokud vůle věřících nebude jiná) rozdělen na pomoc prostřednictvím Stipendijního fondu.

Postní almužna 2010

Postní almužna 2009

Letáček distribuovaný společně s postní schránkou v prvním roce konání postní almužny - 2009

V olomoucké arcidiecézi se takto v duchu starobylé tradice v prvním roce konání shromáždily téměř dva miliony dvěstě tisíc korun. V zábřežském děkanátu pak věřící věnovali celkem 79 105,- Kč. Podrobná data, jak a s jakým výsledkem se do postní almužny zapojili naše jednotlivé farnosti najdete v tomto přehledu, pokud Vás zajímají ostatní farnosti naší diecéze klikněte zde. Vám všem, kteří jste se této aktivity jakkoliv zúčastnili, patří velké poděkování – věříme, že tento nástroj hlubšího prožívání půstu přinesl užitek.

Na postních krabičkách byla možnost uvést námět na využití těchto prostředků a z téměř 43% dodaných námětů bylo uvedeno – dle rozhodnutí Charity. Této důvěry si velmi vážíme a zároveň za ni děkujeme. V dalších návrzích častěji zazníval návrh na využití ve prospěch lidí těžce nemocných a postižených a na pomoc misiím. I toto jsou oblasti, které různými službami řešíme.

Po zralé úvaze bylo rozhodnuto, že shromážděná částka bude využita v oblasti, kterou Charita Zábřeh zatím příliš nepokrývá, a to na pomoc dětem a dospívající mládeži. Proto byl založen Stipendijní fond Postní almužny. Cílem tohoto fondu je pomoci početným, neúplným a sociálně slabým rodinám s dětmi. Je určen také na pomoc dětem, jejichž rodiče postihla v době ekonomické krize ztráta zaměstnání. Příspěvek z fondu bude určen na podporu studia a dalšího osobnostního, duchovního, kulturního a sportovního rozvoje dětí a mládeže, a bude poskytnut jako nevratná finanční výpomoc.

    Lze z něj například hradit:
  • náklady na studium (učební pomůcky, školné, ubytování, cestovné apod.),
  • mimoškolní volnočasové a vzdělávací aktivity (zájmové kroužky, tábory apod.)
  • aktivity zaměřené na duchovní rozvoj (duchovní obnovy, kurzy pro animátory apod.).

Moc prosíme o spolupráci při vyhledáním rodin ve farnostech děkanátu Zábřeh, které to mají z nějakého důvodu nyní těžší, potýkají se s nouzí a bylo by dobré jim pomoci v duchu solidarity prvotní křesťanské jeruzalémské obce, jak o tom hovoří Skutky apoštolů.

Víte ve svém okolí o rodině, která by potřebovala pomoci? Nakontaktujte ji na nás nebo naopak nás na tuto rodinu. Charita pomáhá, pomáhejte s námi!

Ke stažení:
Pravidla a organizační záležitosti Stipendijního fondu Postní almužny pdf doc

Formulář pro námět na pomoc ze stipendijního fondu je možné stáhnout ve formátu: pdf doc


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR